Privacybeleid

Privacybeleid

Met betrekking tot aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om BlendJet en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijk, vrijwaren, verdedigen en onschadelijke advocatenhonoraria in rekening te brengen die door een derde partij in rekening worden gebracht als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zijn opgenomen in, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare gedeelte zal als scheidbaar worden beschouwd van deze Servicevoorwaarden, zal het hebben van een dergelijke bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan ​​vóór de datum van beëindiging, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met inclusief de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze Website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en Voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zal niet worden geconstrueerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Parijs, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op:

contact@branelly.com

Data gebruik

We delen uw (de bezoeker, de klant) volgnummer van de bestelling, naam van de koerier en transactienummer die aan uw bestellingen zijn gekoppeld. Met een dienstverlener genaamd Proveway Uptrack. Proveway Uptrack synchroniseert en verifieert de verzendgegevens naar de betalingsgateways. Proveway Uptrack gebruikt geen persoonlijke informatie zoals e-mail en uw naam. U kunt hier meer weten over het privacybeleid van Proveway - https://www.proveway.com/blog/privacy-policy

Contact